รายวิชาอยู่ระหว่างการพัฒนา  เป็นรายวิชาที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อทดสอบ และจะเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

รายวิชาฝึกปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง สำหรับนักศึกษาในวิชาระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 4

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

"เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย รายวิชา วิทยาการคำนวณ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 "

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 2

 

รายวิชาวิทยาการคำนวณ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์