รายวิชาวิทยาการคำนวณ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์