รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2