แนะนำเว็บไซต์อีเลิร์นนิ่ง SMP-YRU eLearning

ยินดีต้อนรับสู่การจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ ใน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Science Mathematics Program: SMP, Yala Rajabhat University: YRU)

  

ข่าวและประกาศของเว็บ

ยินดีต้อนรับนักเรียน SMP-YRU เข้าสู่ระบบอีเลิร์นนิ่ง

โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก -

การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน ปรับรูปแบบ (Platform) ให้อยู่บนระบบออนไลน์ เพื่อสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหา การขยายจำนวนผู้เรียน และตอบสนองการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ระบบอีเลิร์นนิ่ง เป็นระบบหนึ่งที่สามารถจัดการการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนเสมือน สามารถบริหารจัดการหลักสูตร รายวิชา เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ การทำกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล และการติดตามพฤติกรรมของผู้เรียน โดยบริหารจัดการด้วยซอฟต์แวร LMS (Learning Management System: LMS) 

    ระบบ SMP-YRU eLearnign เลือกใช้ระบบ Moodle LMS ระบบเปิด (Open Source) ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการนำมาประยุกต์ใช้  ปรับองค์ประกอบและรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทของที่ตรงตามความต้องการได้สะดวก

การจัดอบรมและการเรียนการสอนในวิกฤต COVID-19

โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก -

สำหรับในช่วงของวิกฤตการแพร่ระบาดของ Covid-19 นี้ โครงการ SMP-YRU (http://smp-yru.blogspot.com) ปรับตัวจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์เป็นหลัก โดยผ่านในระบบ SMP eLearning รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาปฏิบัติการเคมี ภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

     ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และ ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสําหรับแก้ปัญหาที่คํานึงถึง ผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งใช้ความรู้ ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คํานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนําเสนอผลงาน

รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ 

รายวิชาฝึกปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง สำหรับนักศึกษาในวิชาระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 4

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

"เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย รายวิชา วิทยาการคำนวณ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 "

รายวิชาวิทยาการคำนวณ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์