รายวิชาฝึกปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง สำหรับนักศึกษาในวิชาระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา