ข่าวและประกาศของเว็บ

ยินดีต้อนรับนักเรียน SMP-YRU เข้าสู่ระบบอีเลิร์นนิ่ง

ยินดีต้อนรับนักเรียน SMP-YRU เข้าสู่ระบบอีเลิร์นนิ่ง

โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก -
Number of replies: 0

การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน ปรับรูปแบบ (Platform) ให้อยู่บนระบบออนไลน์ เพื่อสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหา การขยายจำนวนผู้เรียน และตอบสนองการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ระบบอีเลิร์นนิ่ง เป็นระบบหนึ่งที่สามารถจัดการการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนเสมือน สามารถบริหารจัดการหลักสูตร รายวิชา เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ การทำกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล และการติดตามพฤติกรรมของผู้เรียน โดยบริหารจัดการด้วยซอฟต์แวร LMS (Learning Management System: LMS) 

    ระบบ SMP-YRU eLearnign เลือกใช้ระบบ Moodle LMS ระบบเปิด (Open Source) ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการนำมาประยุกต์ใช้  ปรับองค์ประกอบและรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทของที่ตรงตามความต้องการได้สะดวก